Xóa tài khoản của tôi đi

Sau khi hủy tài khoản này, bạn sẽ từ bỏ các quyền và tài sản sau

  1. Thông tin tài khoản, thông tin nhận dạng cá nhân và quyền thành viên của bạn sẽ không được khôi phục.
  2. Việc xóa tài khoản của bạn có nghĩa là bạn tự nguyện từ bỏ quyền thành viên của mình và LINSEMAO không chịu trách nhiệm về việc bạn mất quyền.

“Thỏa thuận hủy tài khoản LINSEMAO”

[Nhắc nhở đặc biệt] Khi bạn điền thông tin như được nhắc trên trang đăng xuất, đọc và đồng ý với thỏa thuận đăng xuất này và các điều khoản và điều kiện liên quan, đồng thời hoàn tất mọi thủ tục đăng xuất, điều đó có nghĩa là bạn đã đọc đầy đủ, hiểu và chấp nhận tất cả nội dung của thỏa thuận đăng xuất này.Trong quá trình đọc thỏa thuận hủy tài khoản này, nếu bạn không đồng ý với bất kỳ điều khoản và điều kiện liên quan nào, vui lòng dừng ngay quy trình hủy tài khoản.

1. Tài khoản bạn đăng ký hủy phải do bạn sở hữu. Vì bạn đã đăng ký tài khoản, nên tất cả các hành động bạn sử dụng tài khoản để thực hiện đều tuân thủ các yêu cầu của “Thỏa thuận dịch vụ người dùng LINSEMAO” và tất cả các quy tắc do LINSEMAO ban hành.

2. Bạn nên đảm bảo rằng việc hủy tài khoản của bạn không xâm phạm quyền và lợi ích hợp pháp của bất kỳ bên thứ ba nào và mọi tranh chấp phát sinh từ đó sẽ do bạn chịu.

3. Nếu bạn vẫn khăng khăng muốn hủy tài khoản của mình, tài khoản của bạn phải đáp ứng đồng thời các điều kiện sau:

(1) Trong tháng trước, tài khoản không trải qua các thao tác nhạy cảm như thay đổi mật khẩu hoặc thay đổi thông tin ràng buộc;

(2) Tự nguyện từ bỏ tài sản và quyền ảo của tài khoản trong hệ thống LINSEMAO (bao gồm nhưng không giới hạn ở quyền thành viên, quyền tải xuống, phiếu giảm giá, v.v.);

(3) Tài khoản không có tranh chấp, kể cả khiếu nại hoặc báo cáo;

4. Trong thời gian hủy tài khoản LINSEMAO, nếu tài khoản LINSEMAO của bạn có liên quan đến tranh chấp, bao gồm nhưng không giới hạn ở các khiếu nại, báo cáo, kiện tụng, trọng tài, điều tra của cơ quan có thẩm quyền, v.v., LINSEMAO có quyền tự mình chấm dứt việc hủy tài khoản LINSEMAO này mà không yêu cầu bạn phải riêng Đồng ý.

5. Việc hủy bỏ tài khoản LINSEMAO sẽ khiến công ty chấm dứt dịch vụ cung cấp cho bạn, đồng thời các quyền và nghĩa vụ của cả bạn và LINSEMAO sẽ chấm dứt, và các kết quả sau có thể xảy ra:

(1) Bạn sẽ không thể đăng nhập lại vào nền tảng LINSEMAO bằng tài khoản này;

(2) Tất cả thông tin lịch sử trong tài khoản của bạn sẽ bị xóa và không thể lấy lại được;